Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSÓW

ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU DZBANHERBATY.PL

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na profilu DzbanHerbaty.pl za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Przedmiotem Konkursów jest

wyłonienie zwycięzcy –

autora najciekawszej i najatrakcyjniejszej odpowiedzi,  czy innej odpowiedzi zawartej w opisie postu konkursowego. Konkursy odbywają się na fan page’u sklepu internetowego DzbanHerbaty.pl za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o

grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 • 2

Organizatorem Konkursu jest Sklep internetowy DzbanHerbaty.pl działający pod adresem www.dzbanherbaty.pl.

 • 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/DzbanHerbatypl/ . Konkurs przeznaczony jest dla osób, które są fanami profilu DzbanHerbaty.pl.

 1. UCZESTNICY KONKURSU
 • 4

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu DzbanHerbaty.pl na portalu społecznościowym Facebook oraz zamieszczą komentarz z odpowiedzią konkursową pod postem konkursowym na fan page’u sklepu DzbanHerbaty.pl.

 • 5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

 • 6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. sklep DzbanHerbaty.pl. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane

w celu realizacji Konkursu.

Każda osoba biorąca udział w konkursie podaje dane osobowe dobrowolnie. Nie przekazanie danych osobowych laureatów konkursu uniemożliwi przekazanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 • 7
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator konkursu, tj. właściciel sklepu internetowego DzbanHerbaty.pl.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etap 1.: udział w konkursie uwarunkowany jest polubieniem fan page’u sklepu DzbanHerbaty.pl oraz umieszczeniem odpowiedzi/ komentarza pod postem konkursowym.
 • etap 2.: – Jury wybiera najciekawsze odpowiedzi i publikuje informację na stronie fan page’u sklepu DzbanHerbaty.pl.
 1. Decyzja wydawana jest samodzielnie, na podstawie subiektywnej oceny Organizatora konkursu.
 • 8
 1. Celem przystąpienia do konkursu, należy spełnić następujące warunki:
 • polubić fan page sklepu DzbanHerbaty.pl na profilu społecznościowym Facebook
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu, tj. www.dzbanherbaty.pl
 • zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe
 1. Konkurs podlega moderacji przez Organizatora, tj. sklep DzbanHerbaty.pl.
 2. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe teksty.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie odpowiedzi w wyznaczonym terminie, który został zawarty w opisie postu.
 4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych),mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w wyznaczonym terminie, określonym w poście konkursowym.
 6. Dane osobowe laureatów Konkursu, tj. imię i nazwisko, zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. Laureaci Konkursu będą zobligowani do przesłania danych adresowym, celem dostarczenie drogą pocztową nagród.

 

 1. NAGRODY
 • 9

Nagrody zostaną opisane w poście konkursowym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 10
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8(w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.dzbanherbaty.pl oraz przez fan page sklepu, tj. https://www.facebook.com/DzbanHerbatypl/ .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu DzbanHerbaty.pl na portalu społecznościowym Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach

internetowych.

 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.dzbanherbaty.pl .
 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.