Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DzbanHerbaty.pl

Obowiązuje od dnia 1.10.2017r.

 Właścicielem sklepu, Sprzedawcą i Administratorem strony internetowej Sklepu jest:

Joanna Michałowska

Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dzban Herbaty z siedzibą w Warszawie, ul. Janowskiego 36, 02-784 Warszawa ( adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej), NIP: 9511342858, REGON: 015317024, wpisany do CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.dzbanherbaty.pl, prowadzony przez Joannę Michałowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Dzban Herbaty Joanna Michałowska.

2. Regulamin został sformułowany w języku polskim i stanowi wzór umowy zawieranej na odległość.

3. Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Regulamin stanowi treść zawartej umowy między dwoma stronami- Sprzedającym i Kupującym.

5. Sprzedaż jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Klient może zapoznać się z Kodeksem Dobrych Praktyk Przedsiębiorców, który znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa dostępna jest pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ .

7. Wszystkie produkty dopuszczone do sprzedaży na stronie sklepu www.dzbanherbaty.pl są nowe, nieuszkodzone oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna z deklaracją Sprzedawcy o dostarczeniu Klientowi produktu wolnego od wad.

8. Ceny podawane na stronie sklepu www.dzbanherbaty.pl wyrażone są w polskich złotych.

9. Kupujący może dokonywać zakupów za pośrednictwem strony www.dzbanherbaty.pl całodobowo- 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

10. Komunikacja ze Sprzedającym dokonywana przez Kupującego, powoduje ponoszenie kosztów przez Kupującego, wynikających z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi. Komunikacja ze Sprzedającym odbywa się za pośrednictwem numeru telefonu kontaktowego oraz wiadomości e-mail.

11. Przedmiotem działalności Sprzedającego, tj. Dzban Herbaty Joanna Michałowska, jest sprzedaż detaliczna herbat, kaw, słodyczy oraz akcesoriów do herbaty. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej.

12. Zalecane wymagania techniczne to:

a)dostęp do Internetu

b)dostęp do poczty elektronicznej

c)przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 40 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, przeglądarka Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, przeglądarka Safari w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, przeglądarka Internet Explorer w wersji 4.0 z włączoną obsługa cookies

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe              przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

15.W sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania spory wynikłego między Kupującym a Sprzedającym, Konsument ma prawo:

a) zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego

b) zwrócić się z prośbą o mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) otrzymać pomoc od Federacji Konsumentów.

 

II. DEFINICJE

 

1. Klient – jest nim osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu na stronie internetowej Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – jest nim Regulamin dotyczący oferowania usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dzbanherbaty.pl .

4. Sklep internetowy/ Sklep – jest nim serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupu produktów.

5. Produkt – jest nim produkt oferowany na stronie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.dzbanherbaty.pl .

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dzban Herbaty Joanna Michałowska (zarejestrowaną ul Janowskiego 36, 02-784 Warszawa, NIP: 951134 2858, REGON: 015317024.Wpisana do CEIDG- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a Klientem zawarta na stronie sklepu internetowego, po uprzednim złożeniu Zamówienia.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – jest nią ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jest nią ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – jest nim oświadczenie woli Klienta, celem zawarcia Umowy ze Sprzedającym i nabycia określonego rodzaju i ilości produktów oferowanych przez sklep internetowy.

10.Newsletter – to usługa oferowana drogą elektroniczną, w wyniku której, za uprzednią zgodą Konsumenta, wysyłane są oferty handlowe na podany przez niego adres email.

11.Forma Płatności – forma regulacji płatności za dokonany zakup Produktów wybranych przez Kupującego podczas realizacji Zamówienia składanego za pośrednictwem strony Sklepu.

12.Forma Dostawy – to sposób dostarczenia zakupionego Produktu, wybranego przez Kupującego podczas realizacji Zamówienia na stronie Sklepu.

13.Dokument Sprzedaży – jest nim paragon lub faktura.

14.Kodeks Dobrych Praktyk – jest nim zbiór zasad postępowania, przyjęty w postaci norm etycznych, celem przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym.

15.Informacja – jest nim opis produktu, znajdujący się obok zdjęcia, który stanowi charakterystykę najważniejszych cech i właściwości produktu oferowanego na stronie Sklepu.

16.Koszyk – sposób zachowania informacji o produktach przez Kupującego, celem ich zakupu.

17.Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – system informatyczny umożliwiający Usługodawcy oferowanie rozwiązań technicznych służących złożeniu Zamówienia przez Klienta i rejestracji konta w serwisie. ( Możliwość złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji na stronie internetowej Sklepu, oferta Newslettera, wypełnienie formularzu Zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu, przez przekazanie informacji na żądanie Usługobiorcy, przesyłanie, otrzymywanie i przechowywanie danych, w całości uzyskiwanych za pomocą urządzeń elektronicznych- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).

18.Formularz zamówienia – system umożliwiający dokonanie Zamówienia w serwisie www.dzbanherbaty.pl, przez wypełnienie pól formularza, bez konieczności Rejestracji na stronie Sklepu

19.System Informatyczny – struktury technologiczno- informatyczne pozwalający na transmisję.

20.Wada – wada fizyczna nabytego przez Kupującego Produktu.

 

III. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Rejestracja na stronie sklepu internetowego www.dzbanherbty.pl jest dobrowolna i nie są w związku z tym pobierane żadne opłaty rejestracyjne.

2. Celem Rejestracji na stronie Sklepu, Kupujący powinien wypełnić pola formularza znajdującego się na stronie. Dane zawarte w formularzu powinny być wiarygodne i zgodne z danymi faktycznymi Klienta.

3. Celem poprawnego przejścia procesu rejestracji, należy uzupełnić poniższe dane:

a. Imię

b. Nazwisko

c. Ulica i numer domu

d. Kod pocztowy i Miasto

e. Kraj

f. E-mail

g. Telefon komórkowy

4. Użytkownik może podać inny adres dostawy, niż ten podany w formularzu rejestracyjnym. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Tel. 509 466 221 ; Email: sklep@dzbanherbaty.pl .

5. W momencie utworzenia formularza, zostanie utworzone Konto Użytkownika.

6. W przypadku zmiany danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, należy dokonać aktualizacji tychże danych na swoim Profilu Użytkownika.

7. Wiadomości o produktach zawarte na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje te są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży.

8. W rozumieniu kodeksu cywilnego, dokonanie zamówienia na stronie Sklepu stanowi ofertę, którą Klient składa Sprzedawcy.

9. Celem dokonania Zamówienia, Kupujący dodaje do Koszyka produkty, które chce nabyć za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Produkty mogą być dodawane lub usuwane przez Kupującego.

10. Kupujący ma wgląd do wartości Zamówienia, po wybraniu zakładki Koszyka.

11. Celem finalizacji Zamówienia, jest dodanie Produktów do Koszyka, a następnie wybór sposobu płatności oraz dostawy Zamówienia.

12. W momencie prawidłowego złożenia Zamówienia, na ekranie komputera Kupującego ukażą się informacje dotyczące złożonego Zamówienia oraz przekierowanie do dokonania płatności.

13. Zamówione Produkty będą dostarczone na adres wskazany prze Kupującego w formularzu.

14. Produkt zostanie dostarczony w terminie do 30 dni, od dnia złożenia Zamówienia za pośrednictwem serwisu.

15. Za dzień wykonania Umowy, uznaje się dzień odbioru Zamówienia przez Kupującego.

 

III. Sposób płatności

1. Sposoby płatności dostępne dla Kupującego składającego Zamówienie na stronie sklepu DzbanHerbaty.pl .

a. przedpłata – płatność tradycyjnym przelewem – w momencie uzyskania potwierdzenia zamówienia droga elektroniczną. Płatność powinna być wykonana na podany numer rachunku bankowego : 85 1240 6263 1111 0010 7558 0323 ; Dzban Herbat Joanna Michałowska Ul. Janowskiego 36 02 0784 Warszawa ;

b. płatność dokonywana e- przelewem lub kartką kredytową za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl, operator kart płatniczych to PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

c. za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru

2. Kupujący dokonuje zakupu Produktów oraz usługi zgodnie z cennikiem dostawy, który obowiązuje w danym momencie i jest dostępny na stronie sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cennika dostaw, spowodowane zmianą cen usług świadczonych przez dostawcę.

 

IV. Dostawa

1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia

2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich, zgodnie z opcją wybraną przez Kupującego podczas składania Zamówienia na stronie Sklepu.

3. Koszty Dostawy są widoczne w zakładce „Dostawa”, pod adresem: https://dzbanherbaty.pl/dostawa/

4. Zamówienia są realizowane w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 17:00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

5. Wysyłka Produktów- w przypadku wyboru płatności przelewem- następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego. 

 

V. Reklamacja Produktu

 

1. Dzban Herbaty Joanna Michałowska odpowiada w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność dostarczonego Produktu z Zamówieniem złożonym na stronie sklepu przez Klienta. Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje Produktów, należy kierować na adres: sklep@dzbanherbaty.pl. Firma Dzban Herbaty Joanna Michałowska rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

3. Firma Dzban Herbat Joanna Michałowska nie jest producentem Produktów oferowanych na stronie Sklepu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji Produktu wskazany na warunkach i przez okres trwania karty gwarancyjnej, ponosi Producent.

4. Konsument ma prawo domagać się rękojmi w postaci usunięcia wady Produktu lub wymiany zakupionego Produktu na wolny od wad. Roszczenie obowiązuje od dnia stwierdzenia wady, jednak nie dłużej niż dwa lata od daty wydania określonego Produktu Konsumentowi.

5. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu, Konsument może:

a)zażądać wymiany Produkty na wolny od wad

b)złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny za zakupiony Produkt, w którym została stwierdzona wada fizyczna

c)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

6. Celem ułatwienia procesu reklamacyjnego, Konsument powinien dołączyć    opis stwierdzonej wady fizycznej zakupionego Produktu.

 

VI. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. Firma Dzban Herbaty Joanna Michałowska, zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Sklepu DzbanHerbaty.pl, oraz usunięcia usterek lub nieprawidłowości komunikowanych przez Klientów Sklepu.  

2. Nieprawidłowości mogą być zgłaszane na podany poniżej adres korespondencyjny:

 

Dzban Herbaty Joanna Michałowska

Ul. Janowskiego 36

02-784 Warszawa

 

Lub pod adresem Email: sklep@dzbanherbaty.pl

 

3. W dokumencie Reklamacji należy zawrzeć poniższe informacje:

a)imię i nazwisko osoby zgłaszającej nieprawidłowość

b)adres korespondencyjny

c)opis nieprawidłowości, która wystąpiła na stronie Sklepu

4. Każda prawidłowo złożona Reklamacja, zostanie rozpatrzona przez firmę Dzban Herbaty Joanna Michałowska terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument będący Klientem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamówienia, i przesłać oświadczenie na adres korespondencyjny firmy.

2. W wyżej wymienionym przypadku, umowa uznawana jest za niezawartą. Klient powinien dokonać zwrotu zakupionego Produktu, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt powinien być zwrócony na podany poniżej adres korespondencyjny:

Dzban Herbaty Joanna Michałowska

Ul. Janowskiego 36

02-784 Warszawa

3.Zwracany Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony, celem nie uszkodzenia przesyłki podczas jej dostawy do Sprzedającego.

4.Zwrot Produktu następuje na koszt Konsumenta.

5.Sprzedawca dokona zwrotu płatności wykonanych za zakup Produktu na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

VIII. Polityka prywatności

 

1. Sklep internetowy DzbanHerbaty.pl, działa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator Sklepu posiada uprawnienia do ujawnienia danych osobowych Klientów Sklepu, wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym.

3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie celem dokonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.

4. Użytkownik serwisu może modyfikować dane zawarte w formularzu.

5. Klient ma prawo żądania usunięcia jego danych. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: sklep@dzbanherbaty.pl .

 

IX. Polityka cookies

1. Sklep internetowy www.dzbanherbaty.pl wykorzystuje pliki cookies. Ma to na celu gromadzenie danych związanych z użytkowaniem serwisu internetowego.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Konsumenta. Dzięki danym pochodzącym z plików cookies, Sprzedawca może zidentyfikować potrzeby i preferencje Kupującego.

3. Sklep internetowy DzbanHerbaty.pl wykorzystuje:

a. Pliki coockies stałe,

b. Pliki cookies zewnętrzne

c. Pliki cookies analityczne

 

X. Postanowienia końcowe

1. Firma Dzban Herbaty Joanna Michałowska , zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników serwisu w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Kupujący może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta:

a. telefon: 

+48 509 466 221

b. e-mail: sklep@dzbanherbaty.pl

c. formularz kontaktowy

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w zakładce „Regulamin”, znajdujący się w stopce strony internetowej Sklepu.

5. Regulamin może zostać utrwalony przez jego wydrukowanie lub utrwalenie na nośnikach danych.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2017r.

  

0
X